സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 37,290 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക
== http://www.twentyfournews.com
#24News

Watch 24 – Live Any Time Anywhere Su

Leave a Reply

Your email address will not be published.