പൊതുനിരത്തിൽ തുപ്പിയാലും മാലിന്യം തള്ളിയാലും വൻ തുക പിഴ; കർശന നടപടികളുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ

Subscribe for More videos : https://goo.gl/TJ4nCn

Find us on :-

YouTube : https://goo.gl/7Piw2y
Facebook : http://goo.gl/5drgCV
Website : http://kaumudy.tv
Instagram : https://www.instagram.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.