'ടേം വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി എന്നെയടക്കം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്' | Sitaram Yechury

മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇനി പാർട്ടി പരിശോധന ആവശ

Leave a Reply

Your email address will not be published.