ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ 365 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 12ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮುಂದುವರೆಸಲಿಲ್ಲ

ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ 365 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 12ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮುಂದುವರೆಸ

Leave a Reply

Your email address will not be published.